Изберете страница

Услуги

  • Доставка на оборудване.
  • Пълно инженерингово обслужване.
  • Екологизацията и смяната на горивните системи на ТЕЦ.
  • Превантивна поддръжка и профилактика на електроапаратура.

 

Доставки на оборудване за ТЕЦ, АЕЦ, рафинерии, минно-преработвателни предприятия и др.


„ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
 се ангажира с пълния цикъл по осъществяване на доставките на съответните оборудвания и стоки, като се обхваща периода от момента на сключване на договора с контрагента до фактическото доставяне до складовата му база.

Доставка на технологично оборудване, резервни части и материали за нуждите на водещи отрасли на българската икономика като ядрена енергетика, металургия, минна и химическа промишленост, газова и петролна промишленост, строителство и др.

Пълен инженеринг при модернизации на парни турбини, както и реконструкции при преминаване на газ или друго гориво – в партньорство с ООО ЛЕНТУРБОРЕМОНТ, РФ.

Обръщайте се към нас когато ви е нужно технологично оборудване. Ние ще направим проучване, ще подберем най-доброто за вас и ще ви го доставим.

Работим с доставчици от целият свят: Русия, САЩ, Украйна, Германия, Белгия и други държави от ЕС.

Пълно инженерингово обслужване

Цялостно и поетапно изпълнение на проекти за модернизация и капиталови ремонти на енергийно оборудване, и оборудване за химическата промишленост в сътрудничество с нашите партньори от ООО „ИТФ Лентурборемонт“ и ЦКТИ, в т.ч.

Обследване и анализ на експлоатационите характеристики и ресурса на оборудването и системите. Изготвяне на програми и ръководства за провеждане;

Помощ при дефиниране на нуждите и разработване на цялостни решения;

Определяне на обхвата, стойността и показателите за успех от реализацията;

Формиране на екипи и координация; подбор и оценка на местни подизпълнители, изграждане на вериги на доставки;

Инженерно и ресурсно обезпечаване. Изработване на инженерни проекти, технически ръководства и програми за изпълнението. Надзор и шеф-монтаж по време на работите;

Стриктно спазване изискванията на приложимото законодателство, индустриалните стандарти и вътрешните разпоредби;

Управление на риска и контрол на качеството

Превантивна поддръжка и профилактика на електро апаратура

– Тест на релейни защити
– Профилактика и тест на кондензаторни батерии (ККУ)
– Профилактика и тест на електро апаратура средно напрежение – ПРОГАРД (ПРОДИАК) и др.

Екологизацията и смяната на горивните системи на ТЕЦ

Основните задачи са повишаване на ефективността и надеждността на работата на енергийното оборудване в ТЕЦ и големи промишлени предприятия. Изпълняваме комплексни проекти в енергетиката, внедряваме инженерни системи и технологично оборудване „до ключ“.
– Модернизация на съществуващи мощности за производство на топлинна и електрическа енергия
– Реконструкция с цел повишаване на ефективността и надеждността на производствените съоръжения:
– Оптимизиране на топлинната схема на ТЕЦ с въвеждане на елементи от блока с повишена ефективност;
– Реконструкция на съществуващото котелно оборудване с модернизация на горивни системи и конструкции на пещни и горивни устройства, намаляване на вредните емисии;
– Реконструкция на турбинно оборудване;
– Преминаване към друг вид гориво;
– Безмаслено запалване и стабилизиране на пламъка на котли на въглища, използващи технология за електро-йонизация;
– Системи за почистване на нагревателните повърхности на котли;
– Системи за сухо отстраняване на пепел и ефективно използване на продуктите от горенето на твърдо гориво.
Предлагаме модерни, надеждни, тествани решения за подобряване на параметрите на околната среда на ТЕЦ и въвеждане на системи за автоматичен контрол на емисиите „до ключ“.

Специалистите на компанията помагат на клиента при анализиране на текущата ситуация, възможностите на аналитичното оборудване и организацията на поддръжка на системите за мониторинг на околната среда индивидуално за всеки проект, в съответствие със законовите изисквания.

За изпълнение на програми за намаляване на емисиите в околната среда, предлагаме:

– използването на съвременни методи за изгаряне на гориво;
– въвеждане на системи за непрекъснат мониторинг на емисиите на замърсители в атмосферата;
– внедряване на системи за постоянен контрол на емисиите на замърсители в атмосферата.
– използване на пепел
– методи за намаляване на азотните оксиди
– почистване на отработените газове

„ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – оптимална комбинация от високо качество и конкурентни цени за предлаганите продукти и услуги!

 

Оптимален състав на екипа

Ефективност

Професионализъм

Ниски цени