ИНЖЕНЕРИНГОВИ ДЕЙНОСТИ

"ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД разполага с необходимия ресурс за изпълнение на следните инженерингови дейности:

 • Управление в това число стриктен мониторинг и качествен контрол на проекти за основен ремонт, реконструкции и модернизации.
 • Първоначално финансиране и разсрочено плащане.
 • Проектиране в това число - предварително проучване, идеен проект, технически 
 • проект, работен проект.
 • Технически експертизи.
 • Производство на стандартно и нестандартно оборудване.
 • Доставки на оборудване, резервни части и материали.
 • Осъществяване на входящ и заключителен безразрушителен контрол от специалисти на лицензирани лаборатории.
 • Шеф-монтаж.
 • Авторски надзор.
 • Независим строителен надзор.
 • Оценка за съответствие на проекти, оборудване и съоръжения, нестандартно оборудване.
 • Лицензиране.
 • Разработване на технологични инструкции и сертификация.