РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас възлага изпълнение на пълен инженерингов цикъл по „Проект за изграждане на ново съоръжение” в това число - проектиране, изработка и монтаж на котел-утилизатор към технологична пещ F101 – производство „В и К”. Котел-утилизатор КУ-7/1,5-300 е предназначен за утилизация на температурата на изходящите газове на технологична пещ F101, с цел получаване на прегрята пара, използвана за нуждите на акционерното дружество „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас. Котелът е еднобарабанен, U-образна компоновка, с многократна циркулация. Котелът е пуснат успешно в експлоатация, като са постигнати всички заложени в проекта работни параметри.Под ръководството на „ЕМТЕКС” ЕООД е осъществен „Проект за реконструкцията на содо- регенерационен котел (СРК)”по технически проект на фирма ANDRITZ – ФинландияПри реконструкцията е извършена частична замяна на нагревните повърхности на горивната камера (до кота 13,50 и реконструкция на тавана), подменени са с нови подгреватели І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та степен и инсталирана допълнителна ІІІ-та степен на економайзера, като за целта е изработена и монтирана нова носеща метална конструкция и е реконструиран покрива на економайзера. Извършен е монтаж на допълнителни обдухващи апарати, предпазни клапи на паропрегревателите, улеи за стопилката и пускови клапани. Преработени са тръбопроводите и опорно-подвесната система в границите на котела.
Успоредно с реализирането на проекта за реконструкция на СРК  бяха реализирани още два проекта – изработка, доставка и монтаж на главен реактор и прилежащи към него стълбища и площадки, по черт. № 902-071-01-00-00-00 и колона за избелване на целулоза и прилежащи към нея стълбища и площадки, по черт. № 902-069-00-00-00, към обект „Реконструкция на ЦПЦ”, по конструктивна документация на „Свилоцел” ЕАД. Двете съоръжения бяха монтирани и пуснати в редовна експлоатация през 2008 г.